Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych (Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin, tel: (81) 440 80 50, email: sekretariat.zlpk@lubelskie.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Burdziński, e-mail: sekretariat.zlpk@lubelskie.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 440 80 50. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

 • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Biuro Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Do budynku przy ul. Mieczysława Karłowicza 4 w Lublinie prowadzą dwa ciągi piesze i dojazdowe od ul. Mieczysława Karłowicza 4, zachodni w stronę ul. Fryderyka Chopina, oraz wschodni w stronę ul. Okopowej. W obrębie 100 m od budynku znajduje się ponad 50 wyznaczonych miejsc parkingowych, również z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, przy czym jedno takie miejsca z pełnym oznaczeniem usytuowane jest obok budynku przy ul. Mieczysława Karłowicza 4. Budynek posiada od strony wschodniej wejście główne po schodach, przy których z prawej strony, znajduje się pochylnia podjazdowa dla wózków prowadząca do drzwi wejścia głównego i holu z recepcją oraz portierem. Centralnie w holu, przy recepcji, znajduje się winda osobowa obsługująca wszystkie dziesięć kondygnacji budynku (siedziba Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych znajduje się na piętrze 7.). Na parterze, interesant może skorzystać z toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Windy pozwalają osobom z niepełnosprawnościami swobodnie przemieszczać się po budynku do każdego pomieszczenia objętego obsługą interesantów.

Ośrodek Zamiejscowy ZLPK w Chełmie

Do budynku przy Placu Niepodległości 1 prowadzą dwa ciągi piesze i dojazdowe od ul. Juliusza Słowackiego ze strony zachodniej oraz od ul. 11 Listopada ze strony północnej. W obrębie 100 m od budynku znajduje się ponad 50 wyznaczonych miejsc parkingowych, również z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, przy czym dwa takie miejsca z pełnymi oznaczeniami usytuowane są na przeciwko budynku przy wejściu. W holu przy głównym wejściu znajduje się recepcja. Budynek posiada, od strony północnej, wejście główne po schodach, przy których z prawej strony, znajduje się pochylnia podjazdowa dla wózków prowadząca do windy. Winda osobowa obsługuje wszystkie 4 kondygnacje budynku (siedziba Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych znajduje się na piętrze 3.). Windy pozwalają osobom z niepełnosprawnościami swobodnie przemieszczać się po budynku do każdego pomieszczenia objętego obsługą interesantów.

Ośrodek Zamiejscowy ZLPK w Janowie Lubelskim

Do budynku, w którym znajduje się siedziba Ośrodka Zamiejscowego ZLPK w Janowie Lubelskim, prowadzi jeden ciąg pieszy i dojazdowy od strony ulicy Bohaterów Porytowego Wzgórza. Zarządcą budynku jest Nadleśnictwo w Janowie Lubelskim. Wejście do siedziby znajduje się od strony południowej. Wejście jest po dwóch schodkach, brak jest podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem znajduje się 15 wyznaczonych miejsc parkingowych, w tym jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma windy. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Ośrodek Zamiejscowy ZLPK w Janowie Podlaskim

Do budynku przy ul. Piłsudskiego 10 w Janowie Podlaskim prowadzi ciąg pieszy i dojazdowy z centrum Janowa Podlaskiego na wschód ul. Piłsudskiego. Parking znajduje się z tyłu budynku; brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do siedziby OZ znajduje się od ulicy, po stronie północnej budynku, po czterostopniowych schodach zaopatrzonych w poręcz. W budynku nie ma urządzeń ułatwiających obsługę osób z niepełnosprawnościami. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. 

Ośrodek Zamiejscowy ZLPK w Lubartowie

Budynek położony jest przy ul. Leśnej w Lubartowie w północnej części miasta. W budynku (na parterze) znajdują się pomieszczenia biurowe zajmowane przez OZ ZLPK. Do budynku prowadzą dwa wejścia: pierwsze – od strony północnej ul. Leśna – schody betonowe o dużym spadku, brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami; drugie wejście – od strony południowej znajduje się na terenie dziedzińca budynku. Jest to wejście w formie tarasu. Prowadzą do niego schody z dwóch stron. Brak pochylni oraz windy uniemożliwia obsługę osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe znajdują się w wzdłuż ul. Leśnej po przeciwnej stronie budynku, nie są oznaczone. Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Ośrodek Zamiejscowy ZLPK w Zamościu

Do budynku, przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu, prowadzi jeden ciąg pieszy i dojazdowy, przebiegający w kierunku wschodnio-zachodnim. Od strony południowej przy budynku znajduje się 20 wyznaczonych miejsc parkingowych. Z czego 10 znajduje się przy garażach poszczególnych instytucji. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Dojazd od głównego ciągu komunikacyjnego (ul. Partyzantów) znajduje się od strony wschodniej. Budynek posiada od strony północnej wejście główne po schodach, przy których z prawej strony, znajduje się pochylnia podjazdowa dla wózków prowadząca do drzwi wejścia głównego. W budynku brak jest windy (siedziba Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodka Zamiejscowego w Zamościu znajduje się na piętrze 3.). W budynku nie ma toalet ogólnodostępnych. Interesanci mogą skorzystać z toalety należącej do OZ ZLPK w Zamościu, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mają dostęp jedynie do instytucji położonych na parterze.

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie

Do dwóch budynków Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie (Brzeźno 163, 22-174 Brzeźno) prowadzi jeden ciąg dojazdowy od drogi Nr 12 Chełm-Dorohusk o długości 1,3 km. Na terenie nieruchomości Ośrodka znajduje się ok. 10 miejsc parkingowych przeznaczonych tylko dla samochodów osobowych i pasażerskich busów. Budynek edukacyjny posiada od strony południowej główne wejście po schodach oraz usytuowaną z prawej strony pochylnię podjazdową dla wózków inwalidzkich i osób z niepełnosprawnościami prowadzącą do wejścia głównego, a następnie holu i pomieszczeń edukacyjnych. W holu znajduje się wejście do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do drugiego budynku prowadzi chodnik, który łączy obydwa budynki. Wejście do tego budynku usytuowane jest od strony południowej prowadzące do pomieszczeń objętych obsługą interesantów.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie

Do siedziby Ośrodka Edukacji Ekologicznej (Sobieszyn 298K, 08-504 Ułęż) prowadzi jeden ciąg dojazdowy od drogi Nr 48 Kock-Dęblin o długości ok. 0,9 km. W bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka znajduje się ok. 10 miejsc parkingowych, brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada od strony zachodniej wejście główne po schodach. Na wyposażeniu Ośrodka jest przenośny podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Sala edukacyjna oraz toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Od 1 kwietnia 2012 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej osobą uprawnioną) ma prawo do:

 • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,
 • kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji.

10. Informacje dodatkowe

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie nie posiada aplikacji mobilnej.